Наказ Мінпраці, Мінюсту та Мінфіну України вiд 28.06.93 N 43 Про затвердження Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй

 

МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI УКРАЇНИ

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 N 43 вiд 28.06.93                                                Зареєстровано в Мiнiстерствi

                                                                                         юстицiї України

                                                                                         30 червня 1993 р.

                                                                                         за N 76

 

 

Про затвердження Положення про умови роботи

за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств,

установ i органiзацiй

 

 

 Вiдповiдно до пункту 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 р. N 245 "Про роботу за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй" Мiнiстерство працi, Мiнiстерство юстицiї i Мiнiстерство фiнансiв України Н А К А З У Ю Т Ь:

 

 1. Затвердити Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, що додається.

 

 2. З прийняттям цього наказу не застосовується постанова Державного комiтету СРСР з працi та соцiальних питань, Мiнiстерства фiнансiв СРСР та Секретарiату ВЦРПС вiд 9 березня 1989 р. N 81/604-К-3/6-84 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумiсництвом".

 

 Перший заступник Мiнiстра

 працi України                                      А.П.Сорокiн

 

 Мiнiстр юстицiї України                    В.В.Онопенко

 

 Мiнiстр фiнансiв України                   Г.О.П'ятаченко

 

 

 

Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i організацій, затверджене наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінфіну України вiд 28.06.93 N 43

 

Затверджено наказом

Мiнiстерства працi України,

Мiнiстерства юстицiї України,

Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 28.06.93 N 43

 

ПОЛОЖЕННЯ

про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв

державних пiдприємств, установ i органiзацiй

 

 1. Сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому ж або іншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом.

 Для роботи за сумiсництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за мiсцем основної роботи не потрiбно.

 Не є сумiсництвом робота, яка визначена Перелiком робiт, що додається до цього Положення.

 

 2. Обмеження на сумiсництво можуть запроваджуватися керiвниками державних пiдприємств, установ i органiзацiй разом з профспiлковими комiтетами лише щодо працiвникiв окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах i на роботах шкідливими або небезпечними умовами працi, додаткова робота яких може призвести до наслiдкiв, що негативно позначаться на станi їхнього здоров'я та безпецi виробництва. Обмеження також поширюються на осiб, якi не досягли 18 рокiв, та вагiтних жiнок.

 

 3. Працiвник, який приймається на роботу за сумiсництвом на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю повинен пред'явити власнику або уповноваженому ним органу паспорт.

 При прийняттi на роботу, що потребує спецiальних знань, власник або уповноважений ним орган має право вимагати від працiвника пред'явлення диплома або iншого документа про набуту освiту або професiйну пiдготовку.

 

 4. Керiвники державних пiдприємств, установ, органiзацiй, їхнi заступники, керiвники структурних пiдроздiлiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй (цехiв, вiддiлiв, лабораторій тощо) та їхнi заступники не мають права працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної i творчої дiяльностi).

 Трудовi договори, укладенi з вищевказаними працiвниками про роботу за сумiсництвом до прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 р. N 245 "Про роботу за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй", припиняються вiдповiдно до пункту 4 зазначеної постанови.

 

 5. Оплата працi сумiсникiв здiйснюється за фактично виконану роботу.

 При встановленнi сумiсникам з погодинною оплатою праці нормованих завдань на основi технiчно обгрунтованих норм оплата провадиться за кiнцевими результатми за фактично виконаний обсяг робiт.

 Одержана за роботу за сумiсництвом заробiтна плата при пiдрахунку середнього заробiтку по соновнiй роботi не враховується, крiм випадкiв, передбачених пунктом 10 цього положення.

 

 6. Вiдпустка на роботi за сумiсництвом надається одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи. Оплата вiдпустки чи виплата компенсацiї за невикористану вiдпустку провадиться сумісникам вiдповiдно до чинного законодавства.

 

 7. Особам, якi працюють за сумiсництвом у районах, що постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, надбавки до заробiтної плати виплачуються в порядку та розмiрах, передбачених Законом України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".

 

 8. Звiльнення з роботи за сумiсництвом провадиться з пiдстав, передбачених законодавством, а також у разi прийняття працiвника, який не є сумiсником, чи обмеження сумiсництва у зв'язку з особливими умовами та режимом працi без виплати вихiдної допомоги.

 

 9. Запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсництвом провадиться за бажанням працiвника власником або уповноваженим ним органом за мiсцем основної роботи.

 

 10. Заробiтна плата на всiх мiсцях роботи враховується при обчисленнi середнього заробiтку:

 вчителям та викладачам, якi працюють у декiлькох середніх загальноосвiтнiх, професiйних та iнших навчально-освiтнiх, а також вищих навчальних закладах, прирiвнених до них по оплатi праці працiвникiв, а також педагогiчним працiвникам дошкiльних виховних, позашкiльних та iнших навчально-виховних закладiв (як в одному, так i в декiлькох);

 медичним фармацевтичним працівникам лiкувально-профiлактичних та санiтарно-епiдемiологiчних установ охорони здоров'я, аптек, установ соцiального забезпечення, дитячих будинкiв, шкiл-iнтернатiв для дiтей-сирiт, а також для дiтей, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку, дитячих дошкiльних виховних закладiв, медико-соцiальної експертизи; сестрам милосердя товариств Червоного Хреста та Червоного Пiвмiсяця України.

 Крiм того, в середню заробiтну плату зазначеним працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумiсництвом (пункт 8 Перелiку робiт, якi не є сумiсництвом).

 

 11. Висококвалiфiкованим спецiалiстам народного господарства дозволяється за погодженням з власником або уповноваженим ним органом здiйснювати педагогiчну дiяльнiсть у вищих навчальних закладах та навчальних закладах (пiдроздiлах) підвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв за сумiсництвом у робочий час до 4 годин на тиждень збереженням за ними заробiтної плати за мiсцем основної роботи.

 

 12. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку прийняття на роботу за сумiсництвом вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 N 245 та цього Положення покладається на власника або уповноважений ним орган державного пiдприємства, установи, органiзацiї, що приймає працiвника на роботу за сумiсництвом.

 

 


Додаток до Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінфіну України вiд 28.06.93 N 43

 

Додаток

до Положення про умови роботи за

сумiсництвом працiвникiв державних

пiдприємств, установ, органiзацiй

 

ПЕРЕЛIК

робiт, якi не є сумiсництвом

 

 Усi працiвники, крiм основної роботи та роботи за сумiсництвом, мають право виконувати такi роботи, якi вiдповiдно до чинного законодавства не є сумiсництвом:

 

 1. Лiтературна робота, в тому числi робота по редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих творiв, яка оплачується з фонду авторського гонорару.

 2. Технiчна, медична, бухгалтерська та iнша експертиза з разовою оплатою працi.

 3. Педагогiчна робота з погодинною оплатою працi в обсязi не бiльш як 240 годин на рiк.

 4. Виконання обов'язкiв медичних консультантiв установ охорони здоров'я в обсязi не бiльш як 12 годин на мiсяць з разовою оплатою працi.

 5. Керiвництво аспiрантами в науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах науковцiв та висококвалiфiкованих спецiалiстiв, якi не перебувають у штатi цих установ та учбових закладiв, з оплатою їх працi в розрахунку 50 годин на рiк за керiвництво кожним аспiрантом; завiдування кафедрою висококвалiфiкованими спецiалiстами, у тому числi тими, що займають керiвнi посади в навчальних закладах i науково-дослiдних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рiк.

 6. Проведення консультацiй науковими працiвниками науково-дослiдних iнститутiв, викладачами вищих навчальних закладiв та iнститутiв удосконалення лiкарiв, головними спецiалiстами органiв охорони здоров'я в лiкувально-профiлактичних установах в обсязi до 240 годин на рiк з погодинною оплатою працi.

 7. Робота за договорами провiдних  наукових, науково-педагогiчних i практичних працiвникiв по короткостроковому навчанню кадрiв на пiдприємствах i в органiзацiях.

 8. Робота без зайняття штатної посади на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, виконання учителями середнiх загальноосвiтнiх та викладачами професiйних навчально-освiтнiх, а також вищих навчальних закладiв обов'язкiв по завiдуванню кабiнетами, лабораторiями i вiддiленнями, педагогiчна робота керiвних та iнших працiвникiв учбових закладiв, керiвництво предметними та цикловими комiсiями, керiвництво виробничим навчанням та практикою учнiв i студентiв, чергування медичних працiвникiв понад мiсячну норму робочого часу i т. iнш.

 Робота учителiв i викладачiв середнiх загальноосвiтнiх, професiйних та iнших навчально-виховних закладiв, а також вищих навчальних закладiв, прирiвнених до них по оплатi праці працiвникiв, концертмейстерiв i акомпанiаторiв навчальних закладiв по пiдготовцi працiвникiв мистецтв та музичних вiддiлень (факультетiв) iнших вищих навчальних закладiв, у тому самому навчальному закладi понад установлену норму учбового навантаження, педагогiчна робота та керiвництво гуртками в тому самому навчальному закладi, дошкiльному виховному, позашкiльному навчально-виховному закладi.

 9. Переписування нот, яке виконується за завданнями пiдприємств.

 10. Органiзацiя та проведення екскурсiй на умовах погодинної або вiдрядної оплати працi, а також супроводження туристських груп у системi туристично-екскурсiйних установ профспiлок.

 11. Iнша робота, яка виконується в тому разi, коли на основнiй роботi працiвник працює неповний робочий день i вiдповiдно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його працi по основнiй та iншiй роботi не перевищує повного окладу (ставки) за основним мiсцем роботи.

 12. Виконання обов'язкiв, за якi установлена доплата до окладу (ставки) в процентах або в українських карбованцях.

 Виконання робiт, зазначених у пунктах 1, 9, 10, у робочий час не допускається.

 Виконання робiт, зазначених у пунктi 8, здiйснюється залежно вiд характеру робiт як в основний робочий час, так i за його межами.

 Виконання робiт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керiвника державного пiдприємства, установи, органiзацiї без утримання заробiтної плати.